Przezwyciężanie barier zawodowych z SAN

e-step„e-step: KROK Z DOMU NA RYNEK PRACY (A STEP FROM HOME TO WORK PLACE)” to projekt europejski, Leonardo da Vinci (Transfer Innowacji), którego Społeczna Akademia Nauk w Łodzi jest partnerem

Inspiracją dla powstania projektu była obserwacja, iż w każdym społeczeństwie jest wiele kobiet, które pomimo trudnej sytuacji finansowej nie mają możliwości wyjścia z domu, aby wykonywać pracę zarobkową. Z powodów społecznych, kulturowych czy fizycznych nie potrafią znaleźć pracy, którą mogłyby wykonywać w domu. Osoby te potrzebują wsparcia, aby przezwyciężyć ograniczające je bariery. Dobrym rozwiązaniem dla nich jest szkolenie zawodowe, które pomoże im znaleźć ZATRUDNIENIE umożliwiające pracę W DOMU.

Czytaj dalej

Kariera w szkole – doradztwo zawodowe dla uczniów

Ucz się przez całe życie

OD SZKOŁY DO KARIERY – DORADZTWO ZAWODOWE DLA UCZNIA Projekt “S2CPT- Od szkoły do kariery: metodologia doradztwa zawodowego ukierunkowanego na ucznia, z wykorzystaniem narzędzia Career Path Test (CPT)” to projektrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, koordynowany przez SPOŁECZNĄ AKADEMIĘ NAUK W ŁODZI

S2CPT to zintegrowany system zarządzania karierą dla uczniów, który oparty jest na metodologii CPT (ang. Cereer Path Test – Test Ścieżki Kariery). W ramach projektu opracowane zostało innowacyjne narzędzie kierowania karierą: system S2CPT, określający predyspozycje zawodowe uczniów i pomagający im w wyborze kariery, a także materiały pomocnicze przeznaczone dla pedagogów/nauczycieli i rodziców.

Czytaj dalej

Szkolnictwo wyższe w Polsce

Fotografia polskiego szkolnictwa wyższego 2013. Polskie uczelnie z każdym rokiem przyciągają coraz więcej zagranicznych studentów, a dyplom wyższej uczelni jest atutem na rynku pracy – takie m.in. wnioski płyną z opracowania MNiSW „Szkolnictwo wyższe w Polsce”

Publikacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego powstała w oparciu o dane z systemu POL-on oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Zawarte w opracowaniu zestawienia, tabele i wykresy są fotografią stanu obecnego oraz ukazują zmiany w systemie szkolnictwa wyższego, jakie dokonały się w ostatnich latach i będą dokonywały w najbliższej przyszłości. Zawarte informacje są punktem wyjścia do dalszych analiz i prognoz dotyczących rozwoju polskich uczelni.

Czytaj dalej

Zmiany w ustawie prawo o szkolnictwie wyższych

Konsultacje społeczne nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym rozpoczęte Otwarcie drogi na studia dla osób z doświadczeniem zawodowym, wprowadzenie obowiązkowych praktyk na studiach na profilach praktycznych oraz stypendia naukowe od I roku studiów

 To m.in. propozycje zmian znajdują się w przekazanym dziś do konsultacji społecznych projekcie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Czytaj dalej

Państwowe wyższe szkoły zawodowe w Polsce: dokonania, stan obecny, perspektywy

Przedstawiciele blisko 20 Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Polsce obradowali podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe w Polsce: dokonania, stan obecny, perspektywy, która odbyła się w dniach 27-28 czerwca 2013 roku.

Organizatorem konferencji była Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Patronat nad wydarzeniem objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka oraz Marszałek Województwa Lubelskiego, Krzysztof Hetman

Czytaj dalej

Nowe kierunki studiów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego szykuje kolejne pieniądze na nowe kierunki studiów. Podobnie jak w poprzedniej edycji programu pieniądze otrzymają uczelnie oferujące najlepsze programy studiów o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym

Po już druga edycja konkurs na najlepsze programy studiów. Na wyróżnienie najlepszych studiów przeznaczony zostanie milion złotych – dla każdej uczelni lub wydziału, które kształcenie studentów opierają na trzech mocnych fundamentach: najnowszej wiedzy, zdobywaniu umiejętności oraz kompetencji społecznych, poszukiwanych przez pracodawców i potrzebnych do rozpoczęcia kariery naukowej lub zawodowej.

Czytaj dalej

Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym

To dopiero założenia. Do ustawy i jej podpisania bardzo długa droga podczas której wszystko może się wydarzyć

Założenia optymistyczne, jednak dość niedoskonałe jak na Państwo, które z dumą przynależy do Unii Europejskiej. Słowa klucze czy realne regulacje, które pozwolą zmienić obraz szkolnictwa wyższego w Polsce, a przede wszystkim podnieść jakość studiów?

Czytaj dalej